RODO – Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Woli Zgłobieńskiej, Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień  (dalej: Szkoła). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej    zadawane    pytania    wynikające    z    tzw.    obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym
z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Szkołprzetwarza moje dane osobowe? Szkoła przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.:  zapewnia  bezpieczne  i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Szkoły.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  w Woli Zgłobieńskiej. Szkoła odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą poprzez e-mail: sp.wzglob@boguchwala.ploraz pod numerem telefonu: 178716027
lub z Inspektorem ochrony danych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@boguchwala.pl
W jakim celu Szkota przetwarza moje dane osobowe? Państwa  dane  osobowe  są przetwarzane  przez Szkołę
w celu:•   prowadzenia spraw z zakresu:- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków     nauczania, wychowania i opieki,-  umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,-  kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,-  sprawowania    opieki     nad     uczniami odpowiednio
do    ich    potrzeb    oraz możliwości szkoły,•   organizacji   bezpieczeństwa   osób   i   mienia Szkoły.
Kto jest odbiorcą moich danych? Szkoła nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te, którym Szkoła powierzyła do przetwarzania dane osobowe na   podstawie   umów   powierzenia   przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane

osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie   nie   planujemy   przekazywać   Państwa

danych    osobowych    poza    Europejski    Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz   ewentualnie   po   ich   zakończeniu   w   celu wypełnienia obowiązku  prawnego (wyrażonego w przepisach   ustawy
z  dnia   14   lipca   1983   r.   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Szkole,     a    następnie    zostaną    usunięte    lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu  do  treści  swoich   danych   (art.   15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach     zautomatyzowanego     przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Szkołę narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże
w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
np. z zakresu prawa o oświatowego.
Skąd Szkoła ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora Szkoły. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie.   Wówczas      Szkoła      ma      obowiązek poinformować  Państwa  o  źródle  pozyskania  ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Szkołę z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSÓB ZAINTERESOWANYCH W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Szkoły w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Szkoła rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jego imieniu:

– w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osobę Zainteresowaną ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie   o   przedłużeniu   terminu,   z   podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem  Osobę Zainteresowaną, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w   ciągu   miesiąca   od   otrzymania   żądania,   poinformuje   Osoba Zainteresowana    listownie    o    powodach     niepodjęcia    działań oraz    możliwości    wniesienia    skargi    do    organu    nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed są

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osobę Zainteresowaną powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Szkoły lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@boguchwala.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę żądania Osobę Zainteresowaną.

Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę.

W imieniu Szkoły Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osobę Zainteresowaną.

Szkoła   nie   pobiera   żadnych   opłat   i   prowizji   za   przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym   dla   Szkoły  organem   nadzoru   w  zakresie   danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@boguchwala.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej jest jej Dyrektor, Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować się z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
7.3.1.dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2.osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3.osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
7.3.4.dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5.dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
7.4.1.osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2.przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
7.4.3.Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
7.4.4.osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.5.1.przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2.przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.6.1.zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DYREKTOR SZKOŁY Jan Fularz

+48 (17) 871 60 27

sp.wzglob@boguchwala.pl

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA – PLIK PDF

OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA RODO – PLIK PDF

 

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły